Konkurs

REGULAMIN KONKURSU Drillo

“Magia świąt”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

[Nazwa konkursu]
1.1. Konkurs (nazywany dalej „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą:
Magia świąt”

[Organizator Konkursu]

1.2. Organizatorem Konkursu jest Edyta Kruczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Salon z Pazurem Edyta Kruczak; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; pod adresem ul. Wodzisławska 88, 44-200 Rybnik, NIP 6423078550, REGON 242954344, zwana dalej „Organizatorem”.

[Cele Konkursu]

1.3. Celem Konkursu jest wzbudzenie ducha świąt wśród aktualnych klientów i promocja marki Drillo

[Zasięg Konkursu]

1.4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, przy czym możliwość wzięcia udziału w Konkursie będą mieć jedynie osoby pełnoletnie posiadające konto w serwisie Instagram. Konkurs promowany będzie za pośrednictwem Instagrama drillo_insta dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/drillo_insta/ (dalej jako „Drillo”).

[Czas trwania Konkursu]

1.5. Konkurs rozpocznie się w dniu 18.12.2019 i potrwa do dnia 27.12.2019  (do godziny 22:00). O zachowaniu terminu do zgłoszenia udziału w Konkursie decyduje data rejestracji zgłoszenia na serwisie Instagram drillo_insta. 

[Uczestnicy Konkursu]

1.6. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.ust.1 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) posiadających konta profilowe na portalu Instagram. 

[Regulamin]

1.7. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w linku konkursowym na www.drillo.co/konkurs. 

1.8. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

2.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem:

 1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,
 2. innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu,
 3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. A) – B) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 1. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

3.1. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest zrobienie kreatywnego/śmiesznego zdjęcia na którym będą umieszczone świąteczne skarpetki Drillo. Zdjęcie zgodnie z tytułem konkursu ma oddawać magię świąt. Zdjęcie ma zostać umieszczone w portalu Instagram pod #świetazdrillo i ma zostać oznaczone konto @drillo_insta

Nagrodę otrzymają 2 osoby, które zostaną wybrane przez Komisję powołaną przez Organizatora konkursu.


Jeden Uczestnik może napisać maksymalnie 1 komentarz konkursowy. 

3.2. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści, które mogłyby:

 • zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności,
 • posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
 • pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub
 • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

3.3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu weryfikacji, które 2 osoby udzieliły najbardziej kreatywnej odpowiedzi i wyłonienia zwycięzców Konkursu Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), w składzie co najmniej 2-osobowym, składającym się z reprezentantów Organizatora.

3.5. Komisja Konkursowa sprawdzi i wybierze 3 osoby, które udzieliły najbardziej kreatywnej odpowiedzi..

3.6. Komisja Konkursowa wyłoni 3 osoby, która zostanie potencjalnym laureatem Konkursu (dalej „Laureaci”).

3.7. Wybór 3 lauretów nastąpi najpóźniej do dnia 30.12.2019 do godziny 23:59:59. Wyniki zostaną podane w poście na instagramie.

3.8. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną opublikowane w poście na Instagramie lub przekazane Laureatom w formie wiadomości prywatnej na Instagramie najpóźniej w terminie 7 dni, wyliczonych w oparciu o dni robocze, od dnia dokonania wyboru zwycięskich odpowiedzi.

 1. NAGRODY

3.9. W Konkursie przewidziano nagrodę dla 3 Lauretów, wybranych przez komisję konkursową.

3.10. Nagrodę dla Laureata zajmującego:
– 1 miejsce stanowi LIMITOWANY frez #DZIKI (wartość: 147 zł) oraz bezpłatna przesyłka towaru (wartość: 14 zł).
– 2 miejsce stanowi frez #BENEK (wartość: 99 zł) oraz bezpłatna przesyłka towaru (wartość: 14 zł).
– 3 miejsce stanowi LIMITOWANY frez #BOSKI (wartość: 89 zł) oraz bezpłatna przesyłka towaru (wartość: 14 zł). 

3.12. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

3.13. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

3.14. Każdy potencjalny Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie przekazania nagrody, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wyboru potencjalnych Laureatów zgodnie z punktem 3.8. Regulaminu. Informacja ta zostanie opublikowana w formie posta na Instagramie.

3.16. W treści powiadomienia o wygranej w Konkursie potencjalny Laurat zostanie zobowiązany do podania danych do wysyłki nagordy.

3.17. Potencjalny Laureat zobowiązany jest podan dane, o którym mowa w pkt. 3.17. powyżej w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przesłania mu wiadomości, o której mowa w pkt. 3.15. Regulaminu. Nieprzesłanie wymaganych danych we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie powoduje utratę prawa do nagrody przez potencjalnego Laureata.

3.18. W przypadku utraty prawa do nagrody, nagroda, do której prawa zostały pozostaje własnością Organizatora.

 

3.19. Przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia poinformowania Laureata o wygranej w Konkursie, pod warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 3.16 Regulaminu, nie później jednak niż do dnia 14.01. 2020 r.

3.21. W razie niemożności dostarczenia Laureatowi nagrody z powodu nie podania przez Laureta danych do wysyłki Laureat traci prawo do nagrody.

 1. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłana przez niego odpowiedź jest wynikiem jego indywidualnej prac, wolnej od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich.

5.2. Z chwilą przesłania zdjęcia na serwis  Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do korzystania z komentarza wraz z ich opisaniem imieniem i nazwiskiem lub innym oznaczeniem Uczestnika (licencja niewyłączna) w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać z odpowiedzi i na następujących polach eksploatacji:

 • zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,
 • wprowadzanie do pamięci komputera,
 • wprowadzanie do lokalnych sieci komputerowych,
 • tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,
 • wprowadzanie do sieci teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet, sporządzanie kopii takich zapisów, oraz rozpowszechnianie (publikacja) w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci intranet i Internet; rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora (w tym www.drillo.co), na profilach Organizatora w portalach społecznościowych (w tym w serwisach: Facebook, YouTube, Instagram); udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnych;  a także swobodne linkowanie (odsyłanie), w tym m.in. na:

– Fanpage na Faceboooku: (dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/DrilloNailDrillBits),

– YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQ-gQVz2aBMb_GO8b8vT6EA

– strona internetowa dostępna pod adresem: www.drillo.co

– Instagram drillo_insta

 1. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.

7.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając dane osobowe, osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

7.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu na Instagramie jeżeli zostanie Laureatem.

7.6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie 1.2. Regulaminu.

7.7. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

8.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji przesyłką pocztową lub kurierską na adres Organizatora, jak również poprzez przekazanie Organizatorowi takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres admin@drillo.co. Możliwe jest również złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Organizatora. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność ich wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na Instagramie oraz przekazana w drodze wiadomości prywatnej w ramach portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram wszystkim Uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w Konkursie przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.

8.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.